spot_img
spot_img
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΔΕΥΑΑΡΜ: Αναβάθμιση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού στον Βιολογικό

ΔΕΥΑΑΡΜ: Αναβάθμιση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού στον Βιολογικό

«Εν εξελίξει η “Αναβάθμιση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου”»

Λίγους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία η ΔΕΥΑΑΡ-Μ έχει υλοποιήσει σημαντικότατες εργασίες για την αναβάθμιση του βιολογικού Άργους –Ναυπλίου.
Κατόπιν διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 17/09/2021 υπεγράφη η Σύμβαση, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών και της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με σκοπό την αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου, ο οποίος εξοπλισμός έχει παλαιωθεί λόγω της υπερ-εικοσαετούς λειτουργίας της εγκατάστασης, και μέσω της αναβάθμισης αυτής η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας.

Η εν λόγω Προμήθεια συνολικού συμβατικού ποσού 3.817.836,00 € με ΦΠΑ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μεταφέρθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί οι κάτωθι αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. με τις εξής αντίστοιχες δαπάνες.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
2 ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
3 ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ
4 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
7 ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
8 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΟΥΣ
9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ.

Τα παραπάνω έργα αποτελούν μέρος του συνόλου των επεμβάσεων για τις οποίες έχει δεσμευτεί η παρούσα δημοτική αρχή και αποσκοπούν

1) στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Δ.Ε.Υ.Α. Άργους – Μυκηνών (δίκτυα, κτίρια, ΕΕΛ),
2) στον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιχείρησης,
3)στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και του αργολικού κόλπου, 4)στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, και τέλος
5)στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ιδιοχρησιμοποίηση των παραγώγων της ΕΕΛ (λάσπη βιολογικού).

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω αναβαθμίσεις/συντηρήσεις του εξοπλισμού του βιολογικού στο πλαίσιο της προαναφερόμενης σύμβασης:

Α) Η εκτεταμένη αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού σχεδόν στο σύνολο των μονάδων της Ε.Ε.Λ. λόγω των φθορών (παλαιότητα και άλλες βλάβες) που έχει υποστεί. Οι κύριες μονάδες στις οποίες προβλέπεται να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις είναι:
• Αντλιοστάσιο Αρχικής Ανύψωσης – Προεπεξεργασία,
• Βιολογική Βαθμίδα,
• Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας & Περίσσειας Ιλύος,
• Χλωρίωση – Αντλιοστάσιο Τελικής Διάθεσης,
• Μονάδα Βοθρολυμάτων.
• Μονάδα Αφυδάτωσης Ιλύος

Ενδεικτικά ο Η/Μ εξοπλισμός περιλαμβάνει κυρίως αντλίες (υποβρύχιες και ιλύος), σωληνώσεις αντλιοστασίων λυμάτων, συμπαγές σύστημα προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων (compact), κ.α.

Επίσης απαιτείται η πλήρης αντικατάσταση του δικτύου διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος στις εγκαταστάσεις υποδομής της Ε.Ε.Λ., καθώς και του υφιστάμενου εξοπλισμού SCADA. Ο νέος εξοπλισμός SCADA επιβάλλεται λόγω της αντικατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού σε συνδυασμό με την ζητούμενη δυνατότητα επέκτασης του. Θα εγκατασταθεί νέου τύπου SCADA με σύγχρονες οθόνες παρακολούθησης όλων των παραμέτρων της εγκατάστασης ανά μονάδα επεξεργασίας.

Β) Η Εγκατάσταση οργάνων ελέγχου των προεπεξεργασμένων αποβλήτων από τις τοπικές βιομηχανίες που μεταφέρονται προς περαιτέρω επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. Άργους-Ναυπλίου.
Γ) Εργασίες στεγανοποίησης αγωγών προσαγωγής στην Ε.Ε.Λ., των λυμάτων Άργους και Ναυπλίου, προκειμένου να μειωθούν οι εισροές του υφάλμυρου υδροφορέα με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην απαξίωση του Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. και κατά συνέπεια της ενεργειακής επιβάρυνσης λειτουργίας και συντήρησης αυτής.Δ) Η λειτουργία-συντήρηση της εγκατάστασης με τον νέο εξοπλισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από τον ανάδοχο, προκειμένου στο διάστημα αυτό μεταξύ άλλων να ελεγχθεί υπό πραγματικές συνθήκες η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα των παρεμβάσεων και να υπάρξει το απαραίτητο περιθώριο για ενδεχόμενες βελτιωτικές ενέργειες.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Άργους Μυκηνών συνεχίζει με αμείωτη ένταση την υλοποίηση των έργων που έχει εξαγγείλει, εξασφαλίζοντας το κοινωφελές έργο που παράγει, με υπευθυνότητα και διαφάνεια.