ΔΕΥΑΝ: Η ορθολογική χρήση του νερού και η σωστή διαχείριση

0
ΔΕΥΑΝ: Η ορθολογική χρήση του νερού και η σωστή διαχείριση

Η ορθολογική χρήση του νερού και η σωστή διαχείριση σε περιόδους ανομβρίας είναι σημαντική τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για το περιβάλλον

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και αποχέτευσης Ναυπλίου δείχνοντας ευαισθησία σε θέματα ορθής διαχείρισης του νερού ενημερώνει τους δημότες Ναυπλίου για την αξία του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Η σημασία του νερού

Η σηµασία του νερού για τη ζωή και ως συστατικού του παγκόσµιου οικοσυστήµατος, γίνεται συνεχώς σαφέστερη. Είναι ένας πόρος που όχι µόνο καλύπτει βασικές ανάγκες για τον ανθρώπινο πληθυσµό και αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα µε τη δηµιουργία και διατήρηση του πλούτου µέσω της γεωργίας, της επαγγελµατικής αλιείας, της παραγωγής ενέργειας, της βιοµηχανίας, των µεταφορών και του τουρισµού, αλλά είναι ζωτικός και για όλα τα παγκόσµια οικοσυστήµατα.

Στις μέρες μας ωστόσο, τα γεγονότα δείχνουν ότι ήδη αντιµετωπίζουµε μια παγκόσµια κρίση νερού. Εκ πρώτης όψεως, αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει για τα ύδατα της Ευρώπης, καθώς η δική μας ήπειρος δεν αντιµετωπίζει γενικές ελλείψεις νερού. Παρόλα αυτά, η ποιότητα και η διαχείριση των υδάτων της Ευρώπης, στην πραγµατικότητα απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική.

Γεγονότα – κλειδιά σχετικά µε την κατάσταση του νερού παγκοσµίως:

■ Λιγότερο από 1% των υδάτων του πλανήτη είναι διαθέσιµο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

■ Περισσότεροι από 1,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό.

Γεγονότα – κλειδιά σχετικά µε την κατάσταση του νερού στην Ευρώπη:

■ 20% όλων των επιφανειακών υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται σοβαρά από ρύπανση.

■ Τα υπόγεια ύδατα παρέχουν περίπου το 65% όλου του πόσιµου νερού της Ευρώπης.

■ 60% των ευρωπαϊκών πόλεων κάνουν υπερεκµετάλλευση των πόρων των υπόγειων υδάτων τους.

■ 50% των υγρότοπων βρίσκεται σε «επικίνδυνη κατάσταση» λόγω της υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων.

■ Η επιφάνεια της αρδευόµενης γης στη Νότια Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 20% από το 1985.

Καθώς το νερό είναι υπόθεση όλων μας, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει άμεσα να συνεργαστούν μεταξύ τους για να προστατεύσουν τις πηγές των υδάτων τους, ενώ το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί παράγοντες στο εσωτερικό κάθε χώρας.

Επειδή όλοι χρησιµοποιούµε νερό στην καθηµερινή µας ζωή και στην εργασία µας (στο νοικοκυριό, στη βιοτεχνία, στο αγρόκτηµα, στο γραφείο), είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε όλοι µας στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Αειφορικής Διαχείρισης των Υδάτων.

Είναι γεγονός ότι όσο βαθύτερα κατανοούµε την επίδραση που ασκούμε εμείς οι ίδιοι στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού, τόσο πιο αποτελεσματικά µπορούµε να συμβάλλουμε από την πλευρά µας στην προστασία των πολύτιµων και απειλητικά περιορισμένων υδάτινων πόρων µας!