Διάγνωση αναγκών στην αγορά εργασίας της Πελοποννήσου

0

Ο μηχανισμός που συγκροτεί η Περιφέρεια – Οι σκοποί και οι ωφελούμενοι του προγράμματος

Η ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αποτελεί το αντικείμενο της προϋπολογισμού 500.000 ευρώ πρόσκλησης που δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 204 – 2020.

Η δράση, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αφορά στη σύσταση και λειτουργία του πιο πάνω μηχανισμού ως επιχειρησιακής μονάδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.

Στόχος της δράσης είναι η διοικητική και επιστημονική ενδυνάμωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να διαθέτει τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα -δηλαδή την αντικειμενική βάση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι στόχοι

Συνοπτικά, οι στόχοι της λειτουργίας του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αφορούν στα εξής:
• Καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων,
• Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων,
• Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας,
• Συνεισφορά στην ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων,
• Συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων αναφορικά με την αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

• Προσδιορισμός δυναμισμού / ανθεκτικότητας επαγγελμάτων / κλάδων / εκπαιδευτικών επιπέδων και των αναντιστοιχιών που
παρατηρούνται στην περιφερειακή αγορά εργασίας,
• Ροές και ζήτηση μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε επαγγελματικό, κλαδικό και χωρικό επίπεδο,
• Κενές θέσεις εργασίας και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο.
• Χαρακτηριστικά των ανέργων και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και χωρικό
επίπεδο,
• Προσδιορισμός αναγκών σε προσόντα και δεξιότητες του εργατικού δυναμικού,
• Μεσοπρόθεσμη εκτίμηση/πρόβλεψη των τάσεων και της δυναμικής που εμφανίζουν τα επαγγέλματα σε περιφερειακό
επίπεδο,
• Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και προσόντων σε περιφερειακό επίπεδο.


Οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι το σύνολο του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (απασχολούμενοι, άνεργοι). Η υπηρεσιακή μονάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη αυτών των λειτουργιών είναι το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας της Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση.


Υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 22/7/2021 έως την 29/10/2021 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).


Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή του κύριου δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο δικαιούχος, μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης, ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 22132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο.