spot_img
spot_img
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αργολίδας: Πως θα ανοίξουν τα σχολεία

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αργολίδας: Πως θα ανοίξουν τα σχολεία

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών και ολοήμερων σχολείων), από τη Δευτέρα 10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:


Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό C0V1D-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τον Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΗ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ο έλεγχος συνίσταται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλεύση στην σχολική μονάδα. Επίσης, δύνανται οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχού να επιλέξούν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCRtest) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.

Η προμήθεια τον αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη τον Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον προσωρινού Αριθμού Μητρώού Κοινωνικής Ασφάλισης τον άρθρον 248 τον ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιονδήποτε άλλον εγγράφου ταυτοποίησης.

Ειδικότερα, νια τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγvωστικό έλεγχο παραλαυΒάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ. ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω , ο έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια τον γονέα/κηδεμόνα.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testίng.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covίd -19» ,στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών — διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxίsu«) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής τον αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος. την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε νια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftestίn2. gοv.gr, για δωρεάν επαναληπτικά έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες Θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες τον Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο τον ΕΟΔΥ.

Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών. Οι γονείς μπορούν να προμηθεύονται εκτυπώσεις σχολικών καρτών , προκειμένου να τις συμπληρώσουν χειρόγραφα και από τις Διευθύνσεις των σχολείων.

Ο/Η μαθητής/τρια Θα επιδεικνύει απλώς (δεν Θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης. στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει ναζί τον υέΧΑι τη διενέργεια τον επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια,Υποδιενθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά τον κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της.

Ο/η μαθητής/τρια, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης τον κορωνοϊού CΟνΦ-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.

Για τούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τον Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και το διοικητικό και λοιπά προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων, που λειτουργούν διά ζώσης, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός, ακόμη και αν έχούν εμβολιαστεί.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gοv.gr.

Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί στις σχολικές μονάδες. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τον Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π/Θμιας και Δ/Θμιας Εκπ/σης μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω:

Γονείς, οι οποίοι έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχουν αιτηθεί την ένταξη των παιδιών τους σε διαδικτυακά τμήματα , λόγω συνοίκησης με άτομα που ανήκουν σε εμπαθείς ομάδες, θα ενημερωθούν αρμοδίως από τις Διευθύνσεις των σχολείων για την έναρξη και τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων αυτών.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της Σχολικής Κάρτας οι γονείς Θα μπορούν να την προμηθευτούν από το Δ/ντή και την Δ/ντρια τον σχολείον που φοιτά το παιδί τούς και να τη συμπληρώσουν χειρόγραφα.

Μετά από ενημέρωση τον ΕΟΔΥ Αργολίδας, την Κυριακή 09/05/2021 θα διενεργηθούν rapίd test μεταξύ 9.30- 13.30 στον αύλειο χώρο της Ν.Μ. Ναυπλίου για παιδιά που βρίσκονται σε διαδικασία χορήγησης προσωρινού ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ, αλλά και για περιπτώσεις μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την προμήθεια τον δωρεάν self test.
Ευχαριστούμε τους γονείς για τη συνεργασία τούς και παραμένουμε στη διάθεσή τους για την όποια διευκρίνηση.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
Αικατερίνη Δουράνου