Tέλος η επικίνδυνη συμπεριφορά στους δρόμους της ΕΕ!

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας αποτελούν τους βασικούς στόχους της νέας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει αναρτημένη για σχόλια έως τις 21 Μαΐου.

Η νέα πρωτοβουλία θα λάβει υπόψη της τις νέες προκλήσεις για την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής επεξεργασίας των αδειών οδήγησης, και θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ που ορίζονται στη στρατηγική για τη «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 2020». Παράλληλα οι συνέπειες των αδικημάτων οδικής ασφάλειας θα γίνουν πιο αυστηρές όταν διαπράττονται από μη κατοίκους των κρατών-μελών ώστε να αλλάζει η οδική συμπεριφορά τους.

Επιπλέον οι στόχοι της ΕΕ για την οδική ασφάλεια έγιναν σημαντικά πιο φιλόδοξοι. Πράγματι, η Λευκή Βίβλος του 2011 για τις Μεταφορές θέτει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2050 «σχεδόν μηδενικά θύματα στο δρόμο» και να μειωθούν κατά το ήμισυ τα οδικά ατυχήματα έως το 2020, ποσοστό που μόνο η Ελλάδα κατάφερε να καταγράψει μεταξύ των κρατών-μελών.

Με βάση τα πορίσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της οδηγίας, η νέα πρωτοβουλία θα στοχεύει στην αντιμετώπιση πέντε βασικών προβλημάτων που εντοπίζονται προκαταρκτικά:

1.Υπερβολικός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων με θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς στα οποία η επικίνδυνη συμπεριφορά αποτελεί βασικό παράγοντα. Οι πιο φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ ενδέχεται να απαιτούν ενημέρωση των ισχυόντων κανόνων και διαδικασιών στην εκπαίδευση και εξέταση των οδηγών, ιδίως για ό, τι αφορά την εμπειρία και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο. Επιπλέον, οι συνέπειες των αδικημάτων οδικής ασφάλειας είναι περιορισμένες όταν διαπράττονται από μη κατοίκους και δεν αλλάζουν τη οδική συμπεριφορά των συγκεκριμένων οδηγών.

2.Υπερβολικός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων με θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς με ανεπαρκείς δεξιότητες καθώς αποδεικνύεται ότι η γνώση και η καλή φυσική κατάσταση παίζουν σημαντικό ρόλο.

3.Έλλειψη αναγνώρισης ψηφιακών αδειών οδήγησης εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους έκδοσης. Η τρέχουσα οδηγία αποτελεί εμπόδιο στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα των οδικών μεταφορών, επειδή οι ψηφιακές άδειες οδήγησης ισχύουν μόνο στην επικράτεια του κράτους έκδοσής τους, ελλείψει αμοιβαίας αναγνώρισης στην ΕΕ.

4.Εμπόδιο στην απόκτηση άδειας οδήγησης ή στην ανανέωση της άδειας οδήγησης παραμένει ο μόνιμος τόπος διαμονής τους καθώς τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορούν να κάνουν αν δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του κράτους-μέλους που ζουν προσωρινά. Επίσης πολλοί υποψήφιοι οδηγοί δεν μπορούν να αποκτήσουν άδειας οδήγησης αν δεν μιλούν κάποια από τις διαθέσιμες γλώσσες των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε κάποιο κράτος-μέλος που διαμένουν προσωρινά.

5.Ανεπαρκείς δεξιότητες και γνώσεις σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες οχημάτων (π.χ. οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, αυτόνομη οδήγηση) και έννοιες κινητικότητας (π.χ. οικολογική οδήγηση ή carsharing) ενδέχεται να περιορίσουν την επίδραση τους σε νέους οδηγούς με αποτέλεσμα την διατήρηση των υψηλών εκπομπών CO2.

Ο πρωταρχικός στόχος της νέας πρωτοβουλίας θα είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα σύνολο μέτρων που, μεταξύ άλλων, θα αναπτύξουν την ευαισθητοποίηση των οδηγών σχετικά με τους κινδύνους και θα βελτιώσουν τη συμπεριφορά όσων έχουν διέπραξαν αδικήματα οδικής ασφάλειας. Η πρωτοβουλία θα έχει επίσης ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας ατόμων, ιδίως με βάση την τεχνολογική καινοτομία για την εισαγωγή ψηφιακών αδειών οδήγησης. Τέλος, οι ενέργειες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα στοχεύσει επίσης στη συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2.

Παράλληλα οι στόχοι της νέας οδηγίας θα είναι να καταστούν περισσότερο βιώσιμες οι οδικές μεταφορές αλλά και στον ψηφιακό της μετασχηματισμό τους ενώ παράλληλα να επιτευχθεί η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:

1.Αύξηση της ασφάλειας στους δρόμους της ΕΕ με μείωση της επικίνδυνης συμπεριφοράς.

2.Βελτίωση των δεξιοτήτων οδήγησης και αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους αλλά και επιπλέον γνώσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια.

3.Διασφάλιση του υψηλού επιπέδου της ιατρικής ικανότητας των οδηγών σε ολόκληρη την ΕΕ.

4.Κατάργηση των εμποδίων όσον αφορά στην έκδοση, ανανέωση των αδειών οδήγησης από πολίτες της ΕΕ σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά και ανταλλαγή των πληροφοριών.

5.Αναγνώριση των ψηφιακών αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.